OVS Tržnica - prenájom nebytového priestoru 526,80 m2

EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90  Bratislava, v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ust. § 7 Zásad hospodárenia a nakladanie s majetkom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislava v platnom znení

v y h l a s u j e OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie  nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru o výmere 526,80 m2 v objekte Mestskej tržnice, na ulici Šancová 112 v Bratislave (ďalej len „OVS“).

 

priložené dokumenty vo formáte pdf:

- vyhlásenie OVS Tržnica

- príloha č 1: vzor súťažného formulára

- VZOR zmluvy s EKO - podnikom VPS

- fotografia umiestnenia a mapa

- pôdorys miestností s legendou

 

- všetky dokumenty spolu v archíve

 (1,87MB)

 

 

 

Späť ...

 

 

Počítadlo unikátnych prístupov: 00217
TodayToday0
This WeekThis Week0

2021 © EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava