Odber odpadu

Odpad zo zelene

biologicky rozložiteľný odpad zo zelene môžu obyvatelia MČ Nové Mesto odovzdať v areáli EKO - podniku VPS Račianska 28 (tel. č.: 02/55 423 689) v čase od 6.00 - 14.00 v pondelok až piatok, (1m/ osoba / mesiac). Obyvatelia sa musia preukázať občianskym preukazom.

Je možné priniesť / odovzdať nasledovné veci:

 • pokosená tráva
 • burina
 • pohrabané lístie
 • konáre z orezov stromov a krov
 • rôzny iný zelený odpad zo záhrad, predzahrádok a pod.


Na zber zeleného odpadu sú určené veľkokapacitné kontajnery.


Tento organický odpad sa následne odváža do kompostárne Svätý Jur, kde je ďalej spracovaný.

 

  

Akýkoľvek iný odpad

pre odovzdanie akéhokoľvek iného odpadu prosíme využite možnosti zberného dvora OLO, a.s., na Starej Ivanskej ceste 2,
ktorý je otvorený Pondelok – Sobota: 08:00 – 18:00 hod.

http://www.olo.sk/zberne-dvory/zberny-dvor-olo-a-s/

v tomto dvore je možné odovzdať:

 • Objemný odpad – bez obmedzenia množstva.
 • Drobný stavebný odpad – max. 1 m³/ 1 fyzická osoba/ za 1 rok
 • Biologicky rozložiteľný odpad – bez obmedzenia množstva
 • Kovy – predovšetkým železný šrot – bez obmedzenia množstva.
 • Plasty – bez obmedzenia množstva.
 • Sklo – bez obmedzenia množstva. V prípade okien a dverí s presklením je potrebné tieto mechanicky vyskliť pred uložením do príslušnej nádoby a rámy uložiť do objemného odpadu.
 • Elektroodpad z domácností – bez obmedzenia množstva.
 • Svetelné zdroje – bez obmedzenia množstva.
 • Batérie a akumulátory – bez obmedzenia množstva.
 • Drevo – bez obmedzenia množstva.
 • Odpady z domácej chémie (prinesené výhradne v pôvodných obaloch) – bez obmedzenia množstva (farby, rozpúšťadlá, pracie prášky, lepidlá)
 • Odpady, ktoré je možné na ZD odovzdať za úhradu
 • Pneumatiky (osobný automobil) – za úhradu podľa aktuálneho cenníkaPrípadne je možné využiť možnosti špecializovaných firiem zaoberajúcich sa zberom a spracovaním druhotných surovín:
Ekoporadňa
Priatelia Zeme
Likvidácia odpadu v Bratislave

 

 

Počítadlo unikátnych prístupov: 00217
TodayToday0
This WeekThis Week0

2024 © EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava